فایل word ارزيابي اثرات زيست محيطي معادن با استفاده از روش پاستاکيا (مطالعه موردي : معدن سنگ آهن آنومالي شمالي بافق )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي اثرات زيست محيطي معادن با استفاده از روش پاستاکيا (مطالعه موردي : معدن سنگ آهن آنومالي شمالي بافق ) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم, مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

ارزیابی اثرات محیط زیستی یکی از روش های قابل قبول برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است ومی تواند به عنوان یک ابزار برنامه ریزی در دسترس مدیران وتصمیم گیران قرار گیرد امروزه با توجه به فعالیت بیش از پیش معادن سنگ آهن ونیز اهمیت روز افزون رعایت مسائل تاثیر گذار بر محیط زیست در صنایع مختلف به خصوص معادن آهن باید از روش های مناسبی برای شناسایی وکنترل تاثیرات حاصل از فعالیت مجتمع های صنعتی استفاده کرد دراین پژوهش تاثیرات محیط زیستی معدن سنگ آهن آنومالی بررسی شده است بدین منظور با تهیه چک لیستی از نظر کارشناسان وخبرگان مهمترین فاکتورهای محیط زیستی واقتصادی اجتماعی که از پروژه متاثر می شوند شناسایی شدند ودر ادامه با استفاده از روش ماتریس پاستاکیا ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه در دومرحله ی ساختمانی وبهره برداری انجام شد نتایج نشان می دهد که در مرحله ساختمانی طرح 2 اثر مثبت متوسط 1 اثر مثبت کم 4 اثر مثبت ناچیز 7 اثر منفی ناچیز 2 اثر منفی کم و3 اثر منفی متوسط ودر مرحله بهره برداری طرح نیز 2اثر مثبت متوسط 3 اثر مثبت کم 3 اثر مثبت ناچیز 5 اثر منفی ناچیز 2 اثر منفی کم و3 اثر منفی متوسط در محیط ایجاد می شود در این راستا اتخاذ روش ها وتدابیری جهت کاهش اثرات وپیامدهای منفی وافزایش اثرات وپیامدهای مثبت طرح بر منطقه ضروری می باشد همچینن برنامه مدیریت وپایش محیط زیستی برای هر کدام از بخش ها ارائه گردید بنابراین پیشنهاد گردید که در بخش فیزیکی باید پارامترهای هوا خاک وصوت دائما نمونه برداری شده در بخش بیولوژیکی تنوع وتراکم وزادآوری ومهاجرت حیات وحش وگیاهان به صورت فصلی کنترل گردد نشت وانتشار پساب ها وپسماندها وغبارات دائما پایش گردد ودر مورد حوادث طبیعی باید بحث مدیریت بحران وارزیابی ریسک به صورت فصلی صورت گیرد همچنین مشارکت مردمی وجلب رضایت جوامع واطلاع رسانی به صورت پیوسته انجام شده ونیز سطح آگاهی محیط زیستی پرسنل ارتقا داده شود.

لینک کمکی