فایل word ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث کارخانه کمپوست شهر قاين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث کارخانه کمپوست شهر قاين :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم, مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

شهرقاین واقع دراستان خراسان جنوبی باتوجه به عدم وجود روش مناسب راهبری زباله شهری, وجودفضای فیزیکی کافی و مناسب دراطراف شهر نیازمند پروژه احداث کارخانه کمپوسبت براساس موازین وقوانین زیست محیطی می باشد.براین اساس باجمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات لازم, به بررسی آثارمثبت ومنفی پروژه احداث کارخانه کمپوست شهر قاین در قالب دوگزینه ( 1- گزینه عدم اجرای طرح .و 2- گزینه اجرای بااعمال روش های کاهش اثرا سو وتقویت اثرات مثبت) وبابهره گیری ازروش ماتریس تغییر یافته لئوپولدپرداخت شد.پس ازتجزیه وتحلیل گزینه های مطرح شده , برایند اثرات برمحیط های چهارگانه, درگزینه عدم اجرای پروژه (228-) برآورد گردید. بنابراین گزینه اجرای پروژه به همراه تقلیل اثرات سو وتقویت اثرات مثبت آن با برایند اثرات(366+) موردپذیرش قرارگرفت

لینک کمکی