فایل word ارزيابي اثرات استفاده از سنگدانه ضايعاتي جايگزين شده با سنگدانه طبيعي در خواص مکانيکي وپايداري بتن معمولي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي اثرات استفاده از سنگدانه ضايعاتي جايگزين شده با سنگدانه طبيعي در خواص مکانيکي وپايداري بتن معمولي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم, مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

باتوجه به افزایش روزافزون ساخت وساز, تولیدمواد دورریز به طورقابل ملاحظه ای درچندسال اخیرافزایش یافته است. ازطرفی محدودبودن منابع وحفظ کیفیت محیط زیست لزوم بازیافت موادومصالح رااجتناب ناپذیرساخته است . دراین بین یکی از مصالح ساختمانی که پتانسیل خوبی برای بازیافت داردبتن می باشد. بتن بازیافتی (RAC) رامیتوان دوباره خردنموده و به عنوان سنگدانه دربتن معمولی مجدداستفاده کرد. ضایعات بتنی معمولا درزمین دفن میشوند لذا بازیافت آنها ضمن حل مشکلات زیست محیطی باعث حفظ منابع طبیعی محدودمی شود. دراین مقاله باتوجه به جایگزینی شن وماسه باسنگ دانه های بازیافتی خصوصیات مکانییک و پایداری بتن بانسبت آب به سیمان و عیارسیمان یکسان موردبررسی قرارگرفته است. نمونه های ساخته شده درسنین 3و7و28 روزتحت آزمایش مقاومت فشاری وکشش مستقیم وکشش ناشی زا خمش قرارگرفت. طبق نتایج حاصله میتوان دریافت که بتن های سااخته شده ازسنگدانه های بازیافتی مقاومت فشاری وکششی و خمشی( به ترتیب 8./. و 13./. و 2.4./. کمتری نسبت به بتن معمولی وجذب آب بیشتری دارامیباشد.

لینک کمکی