فایل word ارتقا کيفيت پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب باسيستم هوادهي عمقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتقا کيفيت پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب باسيستم هوادهي عمقي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم, مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

حفظ منابع محدودآب شرب دربرابرآلودگی های زیست محیطی همواره مورداهمیت بوده است. باتوجه به محدودیت منابع آب شرب, استفاده مجدد ازپساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب ازاهمیت بالایی برخورداراست. مطالعه پیش روبا این پیش فرض به ا رزیابی عملکرد سیستم هوادهی عمقی فاضلاب درروش تصفیه بیولوژیک وهم چنین استانداردسازی آلاینده های موجوددرپساب خروجی یک تصفیه خانه فاضلاب می پردازد.برای این منظور با به دست آوردن نسبت F/M=/22 kg /kg.d درحوضچه هوادهی, تغییرات درنرخ بارگذاری ابتدادرواحد هوادهی وبه دنبال آن ته نشینی ثانویه درتصفیه خانه فاضلاب جنوب شهر اصفهان انجام پذیرفت .سپس باانجام آزمایشات ونمونه برداری پیوسته ازپساب خروجی درسه فصل مختلف به تحقیق درخصوص نحوه کاهش مقادیر COD,BOD درپساب خروجی این تصفیه خانه پرداخته شد. به گونه ای که درپایان وپس ازجایگزینی سیستم هوادهی عمقی به جای هواده های سطحی شاهدکاهش اکسیژن موردنیاز بیوشیمیای به میزان 24mg/l وهمچنین کاهش ا کسیژن موردنیاز شیمیایی به میزان 39mg/l درپساب خروجی این تصفیه خانه فاضلاب می باشیم. نتایج نشان می دهد بابرگشت بخش قابل توجه بیومس درحوضچه هوادهی وفراهم آوردن زمینه رشدروبه تیفربه وسیله COD, زمینه کاهش BOD به نحوقابل بیومس درحوضچه هوادهی وفراهم آوردن زمینه رشد روتیفر به وسیله COD, زمینه کاهش BOD به نحو قابل توجهی فراهم می گردد, چراکه این تقلیل درپساب خروجی به منزله کاهش آلودگی موادآلی می باشد.

لینک کمکی