فایل word آناليز هيدروليکي مدل رياضي آبهاي زير زميني حوضه آبريز رودخانه دز محدوده پايلوت بروجرد -دورود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آناليز هيدروليکي مدل رياضي آبهاي زير زميني حوضه آبريز رودخانه دز محدوده پايلوت بروجرد -دورود :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم, مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

آب زیرزمینی یک ازمهمترین منابع آب شیرین قابل دسترس درمناطق مختلف می باشد, که جهت تامین مصارف مختلفی همچون شرب, صنعت وکشاورزی می تواند موردبهره برداری واستفاده قرارگیرد. اهمیت استفاده وبهره برداری بهینه ازاین آبها درمناطقی که فاقد رودخانه دائمی بوده ویا آب منابع سطحی ازکمیت کیفیت مناسبی برخوردارنیست دوچندان است. اگرچه استفاده ازاین منابع غالبا هزینه های زیادی داردولی بدلیل دوربودن آلودگی های مختلف میکروبی وصنعیت وعدم نیاز به تصفیه فیزیکی ترجیح داده می شوند.لذا لازم است مطالعاتی علمی وهدفمند درزمینه پتانسیل یابی کمی و کیفی آبهای زیرزمینی درهرمنطقه انجام گیرد تابتوان یک برنامه ریزی دقیق واصولی برای مدیریت صحیح کمی و کیفی و نیز بهره برداری بهینه ازاین منابع آب موجود درهرمنطقه اعمال نمود.دراین نوشتار مدلسازی دشت بروجرد- دورود باهدف شناخت بهتر سیستم جریان ومدیریت منابع آب صورت گرفته است. برای شناخت سیستم جریان و بررسی واکنش سیستم جریان به استرس های اعمالی ما نند برداشت از چاهها وتغذیه , مدل سازی صورت می گیرد. وبرای اینکه نتایج مدل ترگردد, مدل جریان ساخته شده ازمنطقه کالیبره گردیده است

لینک کمکی