فایل word آلايش نانو ذرات ZnS با نانو کامپيوزيت MWCNT-TiO2 به روش Sol-gel و مشخصه يابي آن با استفاده از طيف سنجي پراکندگي ليزري ميکرورامان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آلايش نانو ذرات ZnS با نانو کامپيوزيت MWCNT-TiO2 به روش Sol-gel و مشخصه يابي آن با استفاده از طيف سنجي پراکندگي ليزري ميکرورامان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم, مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

درمقاله حاضرساخت نانوکامپوزیت نانو لوله های بس دیواره , MWCNT , وتایتانا, Tio2, به صورت MWCNT- Tio2 آلاییده شده بانانو ذرات Zns که به روش سل- ژل تهیه شده است, گزارش می شود. نمونه های تولید شده باالگوهای پراش XRD, طیف سنجی پاشندگی انرژی اشعه ایکس, EDX , طیف سنجی پس پراکندگی لیزری میکرو رامان پاشیده وتصویر برداری SEM موردمطالعه قرارگرفته است. نتایج مشخصه یابی باابزارهای فوق نشان می دهد که نانوکامپوزیتZns/TiO2/ MNCNT , طبق انتظاردارای سه فاز لوله های کربنی, فازآناتاز TiO2 و فاز Zns می باشد. همچنین مشاهده شده است که نانولوله های کربنی به عنوان قالب وکالبد برای نانوذرات TiO2 عمل نموده است که مجموعه مذکور با نانو ذرات Zns پوشیده شده است. آلایش نانوکامپوزیت MWCNT- Tio2 بانانوذرات ZnS به روش یادشده , تغییرات چشمگیری رادرفعالیت فوتو کاتالیستی نانوکامپوزیت سنتزشده خواهدداشت. فعالیت فوتوکاتالیستی نمونه ها باافزایش میزان نانوذرات ZnS افزایش خواهد یافت

لینک کمکی