فایل word شناسايي و رتبهبندي عوامل مؤثر بر توسعه صادرات چاي استان گيلان براساس مدل الماس پورتر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي و رتبهبندي عوامل مؤثر بر توسعه صادرات چاي استان گيلان براساس مدل الماس پورتر :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي دست آوردهاي نوين پژوهشي مديريت حسابداري اقتصاد

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش, شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات چای استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر است. این پژوهش بر حسب هدف, کاربردی و برحسب نحوه گردآوری دادهها, از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه پژوهش از مدیران کارشناسان و دستاندرکاران صادرات چای استان گیلان که در مجموع آگاهان کلیدی در این تحقیق میباشند تشکیل شده است. پس از تهیه پرسشنامه و بررسی روایی و پایایی آن, دادههای حاصل از جمعآوری 09پرسشنامه توسط نرمافزار SPSS آزمون شدند. نتایج آزمون T نشان میدهد که با توجه به مدل الماس پورتر, از 6 دستهعوامل مورد بررسی که شامل فاکتورهای درونی, شرایط تقاضای داخلی, صنایع مرتبط و حمایتکننده, استراتژی, ساختار ورقابت, دولت و اتفاقات پیشبینی نشده میباشد مشخص گشت که به جز عامل شانس بقیه عوامل بر توسعه صادرات چایاستان گیلان تأثیرگذار هستند و بر اساس نتایج آزمون فریدمن مشخص گشت که عامل صنایع مرتبط و پشتیبان بیشترین تأثیر را بر توسعه صادرات چای استان گیلان دارد و الویتبندی عوامل به شرح زیر است: صنایع مرتبط و پشتیبان, استراتژی, ساختار و رقابت, دولت, شرایط تقاضای داخلی, عوامل درونی و شانس.

لینک کمکی