فایل word بررسي عوامل موثر بر بهرهوري نيروي انساني و تاثير آن بر پيشرفت پروژه با استفاده از رويکرد پويايي شناسي سيستم ها مطالعه موردي : شرکت توليد , بهره برداري و تعميرات سد و نيروگاه شهيد عباسپور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل موثر بر بهرهوري نيروي انساني و تاثير آن بر پيشرفت پروژه با استفاده از رويکرد پويايي شناسي سيستم ها مطالعه موردي : شرکت توليد , بهره برداري و تعميرات سد و نيروگاه شهيد عباسپور :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي دست آوردهاي نوين پژوهشي مديريت حسابداري اقتصاد

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

امروزه موضوع بهره وری نیروی انسانی یکی از دغدغه های اصلی سازمان ها, پروزه ها و هر کسب و کاری که انسان به نوعی در آن نقشی ایفا می کند, می باشد. وجود عوامل مختلف و تاثیر گذار بر بهره وری نیروی انسانی, بازخوردها وتاثیرات این عوامل بر یکدیگر باعث به وجود آمدن یک شبکه از روابط علی و معلولی پیچیده شده که بهره وری نیروی انسانی را نیز در دل خود جای داده است. در این مقاله سعی شده تا با مطالعه و بررسی ادبیات موضوع و مصاحبه نیمهساختاریافته با خبرگان ابتدا عوامل تاثیر گذار بر بهره وری نیروی انسانی شناسایی و سپس با استفاده از رویکرد پویاییشناسی سیستم ها روابط علی و معلولی بین این عوامل مشخص گردد و در ادامه روابط علی و معلولی عوامل تاثیرگذار بر بهره وری نیروی انسانی و تاثیر آن بر پیشرفت پروژه در قالب یک مدل علی و معلولی ارائه شده است. مدل علی و معلولیذکر شده می تواند عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی و تاثیر آن بر پیشرفت پروژه را به مدیران پروژه شناسانده و به تصمیم گیری های آنها در جهت افزایش بهره وری نیروی انسانی و پیشرفت هرچه سریعتر پروژه کمک نماید.

لینک کمکی