فایل word بررسي عوامل درون و برونشرکتي موثر بر ساختار سرمايه با استفاده از روش شناسي درخت تصميم فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل درون و برونشرکتي موثر بر ساختار سرمايه با استفاده از روش شناسي درخت تصميم فازي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي دست آوردهاي نوين پژوهشي مديريت حسابداري اقتصاد

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با بهرهگیری از روش شناسی درخت تصمیم فازی به بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی و شرکتی بر ساختارسرمایه شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. پس از بررسی ادبیات و مبانی نظری موضوع, 31 عاملکلیدی موثر بر ساختار سرمایه شناسایی و به کمک 22 متغیر اندازهگیری شد. برای اندازهگیری متغیرهای پژوهش ازاطلاعات مالی سالهای 3116-3132 استفاده شد. در نتیجهی تجزیه و تحلیل دادهها به کمک الگوریتم طبقه بندی C5.0 , مدلی از روابط بین ساختار سرمایه و عوامل موثر بر آن ایجاد و ارائه گردید. این مدل متشکل از 1 الگو )مسیر( بوده و طبق نتایج حاصل از آن, 5 عامل نقدینگی, سودآوری, اندازه شرکت, سطح وثیقه داراییها و میانه اهرم صنعت از سطح اهمیت بیش از یک درصد برخوردار هستند. همچنین نتایج پژوهش بیانگر اهمیت بیشتر عوامل درونشرکتی نسبتبه عوامل برونشرکتی میباشد. از میان عوامل درونشرکتی نیز عوامل نقدینگی و سودآوری نسبت به سایر عوامل با اهمیتتر شناخته شدند

لینک کمکی