فایل word بررسي عوامل اثربخشي کميته حسابرسي و موانع استقرار آن درشرکت هاي پذيرفته شده دربورس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل اثربخشي کميته حسابرسي و موانع استقرار آن درشرکت هاي پذيرفته شده دربورس :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي دست آوردهاي نوين پژوهشي مديريت حسابداري اقتصاد

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این تحقیق به بررسی عوامل اثر بخشی کمیته حسابرسی و موانع استقرار آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس پرداخته شده است. برای این منظور با استفاده از پرسشنامه به مدیران و حسابرسان در بورس استان های شیراز, کرمان,لصفهان, شهرکرد, بندرعباس, اراک و بوشهر صورت گرفت و برای تجزیه و تحلیل از پارامترهای میانگین,رگرسیون و ضریب همبستگی دو متغیری پیرسون در نرم افزار sppss 21 استفاده گردید نتایج به دست آمده از مقاله به این صورت میباشت : تخصص افراد باعث اثر بخش کمیته حسابرسی , استقلال اعضا کمیته باعث اثر بخش کمیته حسابرسی , حق الزحمه کافی باعث اثر بخش کمیته حسابرسی , اختیارت لازم به اعضا باعث اثر بخش کمیته حسابرسی , اجباری نبودن شرکت ها در سازمان بورس اوراق بهادار به ایجاد کمیته حسابرسی باعث عدم استقرار می شود که به ترتیب دارای قدرت پیش بینی به مقدار 64و42و42و73و75درصد در تبیین اثر بخش کمیته حسابرسی است ولی بین هزینه های ایجاد کمیته حسابرسی و عدم اقتدار کمیته حسابرسی , بین عدم آگاهی افراد و عدم استقرار کمیته حسابرسیرابطه معنادار ندارد و اندازه کمیته حسابرسی و اثر بخش کمیته رابطه معنادار دارد .

لینک کمکی