فایل word بررسي ساختار مالياتي بر شاخص هاي اقتصادي با تأکيد بر رشد اقتصادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ساختار مالياتي بر شاخص هاي اقتصادي با تأکيد بر رشد اقتصادي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي دست آوردهاي نوين پژوهشي مديريت حسابداري اقتصاد

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

از آن جا که معمول ترین و مهم ترین روش تأمین مخارج دولت, دریافت مالیات است. لذا همواره مالیات به عنوان ابزار کنترل دولتها بر اقتصاد و کسب درآمد به شمار میرود و دولتها میتوانند از آن به عنوان ابزار سیاست گذاری اقتصادینیز استفاده کنند. . از این رو با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه در صدد بررسی تأثیر ساختارهای مالیاتی بر شاخص های اقتصادی با تأکید بر رشد اقتصادی در کشورهای D8 در بازه زمانی 3152 5991 با استفاده از روش - FMOLS و DOLS بپردازد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف تأثیر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد اما مالیات بر سود شرکت ها تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی در کشورهای D8 دارد

لینک کمکی