فایل word بررسي تأثير کيفيت زندگي کاري QWL بر کيفيت زندگي کارکنان بانکهاي تجاري شهرايلام بر اساس مدل والتون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير کيفيت زندگي کاري QWL بر کيفيت زندگي کارکنان بانکهاي تجاري شهرايلام بر اساس مدل والتون :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي دست آوردهاي نوين پژوهشي مديريت حسابداري اقتصاد

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی کارکنان از جمله مباحث مهمی است که در دنیای امروز بخش عمده ای از دقت و توجه صاحبنظران و مدیران را به خود اختصاص داده است.لذا توجه به وضعیت زندگی کاری کارکنانمی تواند عاملی مؤثر در ارتقا زندگی آنان باشد. این تحقیق به بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری بر کیفیت زندگی کارکنان بانکهای تجاری شهر ایلام می پردازد. سؤال اصلی این تحقیق, تعیین میزان تأثیر کیفیت زندگی کاریکارکنان بانکهای تجاری شهر ایلام بر اساس مدل والتون می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی پیمایشی است و – جامعه آماری آن نیز تعداد 053 نفر از کارکنان بانکهای تجاری هستند.روش نمونه گیری تحقیق حاضر از نوعتصادفی متناسب با حجم انتخاب و بر اساس فرمول کوکران محاسبه گردیده, داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده وبا استفاده از پرسشنامه استاندارد 8 مؤلفه ای ریچاردوالتون گردآوری شده اند. رواییپرسشنامه با استفاده از اعتبار محتوا و اعتبار صوری حاصل شده است. و پایایی آزمون با استفاده از ضریب آلفایکرونباخ محاسبه شده همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است.یافته ها نشان دهنده تاثیر معنی دارکیفیت زندگی کاری بر کیفیت زندگی کارکنان است

لینک کمکی