فایل word بررسي ارتباط بين دموکراسي, حکمراني خوب و فساد اقتصادي در دو گروه کشورهاي منتخب opec وoecd

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ارتباط بين دموکراسي, حکمراني خوب و فساد اقتصادي در دو گروه کشورهاي منتخب opec وoecd :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي دست آوردهاي نوين پژوهشي مديريت حسابداري اقتصاد

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

فساد یک پدیده ناهنجاراقتصادی, سیاسی و فرهنگی است؛ پدیده ای که کم و بیش, درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه وجود دارد. از آنجا که این پدیده از مهمترین موانع پیشرفت و رشد اقتصادی کشورهای درحالتوسعه شمردهمیشود, ریشهیابی و برخورد با آن بهطور جدی احساس میگردد. هدف اصلی این مقاله, شناخت پدیده فساد و شناسایی وابستگی فساد با برخی از متغیرهای اقتصادی و سیاسی از جمله دموکراسی و حکمرانی خوب است. رابطه شاخصهایحکمرانی خوب با فساد یک موضوع مهم در اقتصاداست, که تحقیق مذکور با استفاده از رویکرد دادههای تابلویی, طی سالهای 1998-2010 تأثیر این عامل مهم بر فساد را در 88 کشور منتخبopec و 88 کشور منتخبoecd با توجه به نقش دموکراسی مورد بررسی قرار میدهد. نتایج نشان میدهد که وجود نهادهای دموکراتیک قویتر باعث بالا رفتن سطح دموکراسی شده که آن نیز میتواند سطح فساد را کاهش دهد. این نتیجه بازخورد این مطلب است که در سطح دموکراسی بالا, سیستم نظارت و کنترل فساد که از شاخصهای حکمرانی خوب است بیشتر میشود و میتواند از بروز فساد اقتصادی جلوگیری کند.

لینک کمکی