فایل word استفاده از فناوري رسانه اجتماعي و عملکرد ارتباط با مشتري: مورد مطالعه شرکت کاله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استفاده از فناوري رسانه اجتماعي و عملکرد ارتباط با مشتري: مورد مطالعه شرکت کاله :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي دست آوردهاي نوين پژوهشي مديريت حسابداري اقتصاد

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

بدون تردید می توان گفت مهم ترین دارایی سازمان ها مشتریان هستند. به همین دلیل لازم است در سازمان, سیستمی برای جذب و حفظ مشتربان طراحی و پیاده سازی شود, سیستمی که بتواند روابط سازمان و مشتریان را به خوبی مدیریتکند که سیستم مدیریت ارتباط با مشتری نام دارد. سازماندهی اثربخش در رسانه های اجتماعی برتری هایی را در سازمان ها به وجود می آورد. به کارگیری رسانه اجتماعی می تواند در سازمان ها شور و شوق را در کارکنان و مشتریان ایجاد کندو مدیران از کارکنان در تصمیمات مهم در سازمان ها استفاده کنند. هدف کلی این پژوهش بررسی قابلیت ها در استفاده ازفناوری رسانه اجتماعی و عملکرد ارتباط با مشتری در شرکت کاله میباشد. این تحقیق یک مطالعه کاربردی که به روش پیمایشی انجام شده است .جامعه آماری این تحقیق 691 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت کاله میباشد.در تهیه جداول , دسته بندی , استخراج و تحلیل بهتر داده ها از نرم افزار کامپیوتری Spss استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که سیستم های مدیریت مشتری محور و تکنولوژی رسانه اجتماعی در شرکت کاله تاثیر مثبت و معناداری با مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی دارد.

لینک کمکی