فایل word ارتباط بين بعد صداقت و هيجاني بودن از شخصيت برند با وفاداري مصرف کنندگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط بين بعد صداقت و هيجاني بودن از شخصيت برند با وفاداري مصرف کنندگان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي دست آوردهاي نوين پژوهشي مديريت حسابداري اقتصاد

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

امروزه توجه به برند بعنوان ابزاری نوین در بازاریابی گسترش یافته و شخصیت, بعنوان هسته مرکزی برند در جهت ایجاد وفاداری در مصرف کنندگان, برای شرکت ها اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف, کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی می باشد و هدف آن شناسایی فایل word ارتباط بين بعد صداقت و هيجاني بودن از شخصيت برند با وفاداري مصرف کنندگان در پوشاک برند هاکوپیان می باشد. مدل پژوهش با تکیه بر مدل شخصیت برندجنیفر آکر ) 7991 ( و مدل فرهات و مصطفی خان ) 1177 ( تدوین شده است. پرسش نامه پژوهش حاضر بر مبنای طیفلیکرت طراحی و برای سنجش پایایی پرسش نامه ها از ضریب آلفای کرونباخ و برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه از نرم افزار علوم اجتماعی ) SPSS ( استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها, تمامی فرضیه هایپژوهش مبنی بر وجود ارتباط بین ابعاد صداقت و هیجانی بودن شخصیت برند با وفاداری مصرف کنندگان را مورد تأیید قرار می دهد

لینک کمکی