فایل word بررسي اعتبار و پايايي مقياس ارزيابي عملکرد رؤسا و کارکنان شرکت ريخته گري تراکتورسازيايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اعتبار و پايايي مقياس ارزيابي عملکرد رؤسا و کارکنان شرکت ريخته گري تراکتورسازيايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

بهبود بهره وری یکی از اهداف مستمر سازمان هاست و این امر تابعی از بهسازی عملکرد کارکنان است. بنابراین, در سازمان ها و به خصوص بنگاه های اقتصادی, ارزیابی عملکرد کارکنان نقش برجسته ای دارد. هدف از این پژوهش, بررسی اعتبار و پایایی دو پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان و رؤسا در شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران است. به این منظور از داده های ارزیابی عملکرد فروردین ماه سال 94 بهره برده شده است. ابزار مورد استفاده برای تحلیل داده ها, نرم افزار SPSS می باشد. تعداد رؤسایی که مورد ارزیابی ماهانه قرار می گیرند 28 نفر و تعداد کارکنان 816 نفر می باشد. اعتبار دو فرم ارزیابی عملکرد رؤسا و کارکنان به دو روش بررسی اعتبار محتوایی و اعتبار سازه مورد سنجش قرار گرفت. اعتبار سازه به روش تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد و شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان به دو عامل عملکردی و پیشنهادات و شاخص های ارزیابی عملکرد رؤسا به سه عامل عملکردهای معطوف به توسعه سازمان, عملکردهای معطوف به توسعه منابعانسانی و عامل رفتاری رؤسا تعلق یافتند

لینک کمکی