فایل word بررسي ارتباط بين توانمنديهاي مديريتي و عملکرد فروش نمايندگان شرکت هاي بيمه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ارتباط بين توانمنديهاي مديريتي و عملکرد فروش نمايندگان شرکت هاي بيمه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

هدف ازتحقیق حاضر بررسی رابطه میان توانمندیهای مدیریتی و عملکرد فروش نمایندگی های شرکت های بیمه میباشد. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان شرکتهای خصوصی و دولتی کشور است که شامل 20 شرکت میباشد. به منظور اندازه گیری شاخصه های مربوط به تحقیق یک پرسشنامه ساخته طراحی شد که میزان اعتبار این پرسشنامه 0/845 بدست آمده است. به منظور تفسیر نتایج حاصل از پژوهش از روش حل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل استفاده شده است که نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد بین توانمندی بازاریابی, توانمندی فناورانه و توانمندی مالی مدیران با عملکرد فروش نمایندگان شرکت های بیمه ارتباط معنادار ومثبت وجود دارد.

لینک کمکی