فایل word ارزيابي کيفيت خدمات آموزشي دانشگاه بر اساس مدل سرکوال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي کيفيت خدمات آموزشي دانشگاه بر اساس مدل سرکوال :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

توجه به کیفیت خدمات برای بقا و سودآوری نظام آموزش عالی حیاتی و راهبردی سودآور برای سازمان است . در این پژوهش نیز به دنبال بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات مشتریان ( دانشجویان)از کیفیت خدمات ارائه شده در دانشگاه آزاد شهر سیرجان می باشیم. تحقیق حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها جز تحقیقات توصیفی از نوع پیماشی می باشد جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان در نیمسال دوم تحصیلی 1393- 1394 هستند. در نتیجه رابطه آماری معنی داری نیز بین شکاف کیفیت در ابعاد مختلف کیفیت خدمات آموزشی و عبارات مربوط به آن مشاهده شد. در تمامی ابعاد کیفیت خدمات آموزشی و عبارات مربوط به سنجش آن, شکاف کیفیت وجود داشت . و این وجود شکاف نشان از این است که انتظارات دانشجویان از خدمات ارائه شده بر آورده نمی شود.

لینک کمکی