فایل word ارزيابي اثر فناوري اطلاعات بر توانمندي هاي زنجيره تأمين و عملکرد صنايع کوچک و متوسط کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي اثر فناوري اطلاعات بر توانمندي هاي زنجيره تأمين و عملکرد صنايع کوچک و متوسط کشور :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

توسعه و گسترش فناوری اطلاعات در تمامی حوزه ها, امروزه بر هیچ کس پوشیده نیست. ضمناً زنجیره تامین نیز به عنوان یک مزیت رقابتی در صنایع مختلف مطرح است لذا با توجه به این واقعیات, تحقیق حاضر به صورت موردی به ارزیابی اثر فناوری اطلاعات بر توانمندی زنجیره تامین و عملکرد می پردازد. جامعه ای که این پژوهش به بررسی این اثر در آن می پردازد صنایع کوچک و متوسط کشور هستند. اثر دو بعد پیشرفت و تنظیم فناوری اطلاعات بر توانمندی زنجیره تامین مورد بررسی قرار گرفته و همچنین اثر توانمندی های زنجیره تامین و اندازه شرکت بر عملکرد مالی و بازار مورد سنجش قرار می گیرد.نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد پیشرفت و تنظیم فناوری اطلاعات, تاثیر مستقیم و معناداری بر توانمندی زنجیره تامین دارد و همچنین توانمندی زنجیره تامین بر عملکرد مالی و بازار صنایع کوچک و متوسط کشور اثر مستقیم و معناداری را نشان می دهد.

لینک کمکی