فایل word ارتقاي تعهد سازماني با تمرکز بر عوامل فرهنگ سازماني(مطالعه موردي: بانک صادرات ايران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتقاي تعهد سازماني با تمرکز بر عوامل فرهنگ سازماني(مطالعه موردي: بانک صادرات ايران) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

بانک ها شریان های حیاتی اقتصادی جوامع به شمار می روند و از جنبه های اقتصادی و مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. لذا کارکرد بهینه آن ها و تعهد هر چه بیشتر کارمندان, دستیابی به هدف های اقتصادی را میسر خواهد ساخت.در حقیقت بانک ها و موسسات مالی اعتباری به مثابه یک سازمان از فرهنگ سازمانی خاص خود برخوردار بوده است.هدف از این مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در موسسات مالی است. به منظور عاطفی, مستمر و ( اندازه گیری تعهد سازمانی از پرسشنامه آلن و می یرکه شامل سه بعد است و برای اندازه گیری فرهنگ سازمانی از پرسشنامه دنیسون استفاده گردید جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارمندان بانک هنجاری صادرات ایران میباشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین متغییر های مستقل (درگیر شدن در کار, سازگاری, انطباق پذیری , مأموریت)و تعهد سازمانی (عاطفی, مستمر, هنجاری) رابطه وجود دارد. این مطالعه نشان می دهد متغیر مأموریت بر تمامی ابعاد تعهد سازمانی تأثیر بالایی دارد. سازگاری تأثیر معنی داری بر متغییرهای تعهد عاطفی و تعهد هنجاری در افراد سازمان دارد. متغیر درگیر شدن در کار نیز تأثیر معنی داری با بعد تعهد مستمر در کارکنان بانک صادرات دارد.

لینک کمکی