فایل word ارتباط بين نوسانات موجوديکالا و بازده سهام شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط بين نوسانات موجوديکالا و بازده سهام شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش, بررسی ارتباط بین نوسانات موجودیکالا و بازده سهام شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همواره موجودیهای کالا قسمت اعظمی از سرمایه گذاریها و مصارف و منابع شرکتها را تشکیل داده و از نظر مبلغ بسیار با اهمیت بوده و در نتیجه بر فعالیتهای سودآوری شرکتها نیز به میزان قابل توجهی تأثیرگذار است لذا در این پژوهش مفهومی به نام نوسانات موجودیکالا مورد بررسی و تاثیر آن بر بازده سهام مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های این مطالعه شامل 104 شرکت مندرج در فهرست شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران از سال 1382 تا 1392 میباشد. در این پژوهش جهت پردازش اولیه داده ها از نرم افزار اکسل استفاده گردیده و برای انجام تحلیل ها و محاسبات آماری از نرم افزار آماری Eviews3 استفاده شده است . نتایج حاصل از این پژوهش,حاکی از وجود رابطه بین نوسانات موجودی بر بازده سهام شرکتهای تولیدی است .

لینک کمکی