فایل word ارائه مدلي براي مکان يابي ايستگاه هاي تقليل فشار گاز درون شهري ) TBS ) با استفاده از تکنيکتحليل سلسله مراتبي فازي ( FAHP ) (مطالعه موردي: شرکت گاز استان سيستان و بلوچستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه مدلي براي مکان يابي ايستگاه هاي تقليل فشار گاز درون شهري ) TBS ) با استفاده از تکنيکتحليل سلسله مراتبي فازي ( FAHP ) (مطالعه موردي: شرکت گاز استان سيستان و بلوچستان) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

برطبق استراتژی پنج حلقه استراتژیک واردن, مراکز ثقل یک کشور شامل پنج حلقه بوده که این پنج حلقه شامل دوایرمتحدالمرکزی می باشند که در مجموع ساختار اصلی قدرت یک کشور را تشکیل می دهند. در این استراتژی تولیدات و محصولات کلیدی شامل نیروگاه های برق, پالایشگاه ها و مخازن سوخت, شبکه آب رسانی, شبکه توزیع گاز در حلقه دوم قرار می گیرند که با انهدام و تخریب این اهداف سایر ارگان ها و سازمان ها فلج گردیده و زیرساخت های اقتصادی وعملیاتی و پشتیبانی متوقف می گردد. یکی از تسهیلاتی که در شبکه توزیع گاز مورد استفاده قرار می گیرد ایستگاه های تقلیل فشار درون شهری یا TBS ها هستند. مکان یابی درست و اصولی این ایستگاه ها و دیگر تجهیزات شبکه توزیع گاز یکی از مهمترین اقداماتی است که موجب کاهش قابل توجه هزینه های بعدی مرتبط با فعالیت ها و پیشامدهای مربوط به این مراکز خواهد بود. هدف از این تحقیق ضمن شناسایی عوامل موثردر مکان یابی این ایستگاه ها با تاکید برعامل پدافند غیر عامل, ارائه یک مدل ترکیبی به منظور مکان یابی ایستگاه های تقلیل فشار گاز درون شهری بوده است. اطلاعات و جداول مقایسات زوجی با استفاده از نظر متخصصین وکارشناسان شرکت گاز استان تکمیل گردیده است. در توسعه این مدل از روش های تجزیه و تحلیل آماری, همچنین فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و مدل ریاضی ایجاد پراکندگی بین ایستگاه ها, استفاده شده است. مدل ارائه شده با استفاده از نرم افزار لینگو حل شده است. در این مدل, ایستگاه ها از سه جنبه تسهیلات عمومی, تسهیلات نامطلوب و تسهیلات حساس مورد توجه قرار گرفته است و حاصل آن یک مدل ترکیبی است که به عنوان نتیجه پژوهش ارائه گردیده است.

لینک کمکی