فایل word ارائه مدل مفهومي جهت ارزيابي حفظ مشتري در شرکت هاي ارائه دهنده خدمات مخابراتي تلفنهمراه در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه مدل مفهومي جهت ارزيابي حفظ مشتري در شرکت هاي ارائه دهنده خدمات مخابراتي تلفنهمراه در ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

بررسی عوامل موثر بر حفظ مشتری در مطالعه مفهوم ارتباط با مشتری برای تدوین استراتژی های کسب و کار شرکت بسیار مهم است.هدف از این تحقیق, خلق یک مدل نظری حفظ مشتری و پیاده سازی و ارزیابی آن در شرکت های ارائه دهنده خدمات مخابراتی در ایران است.جامعه آماری این تحقیق کلیه استفاده کنندگان از تلفن همراه در سطح شهر مشهد هستند و حجم نمونه مورد استفاده در این پژوهش به روش تصادفی و با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه در جامعه نامحدود با سطح اطمینان 95% تعداد 384 نفر برآورد شده است. اطلاعات لازم با استفاده از پرسش نامه جمع آوری گردیده و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.نتایج نشان می دهد که فرضیات تحقیق مورد تائید است و بین عوامل ارائه شده در مدل تحقیق (رضایت مشتری, کیفیت رابطه, هزینه های انتقال و حفظ مشتری) رابطه مثبت معنا داری وجود دارد

لینک کمکی