فایل word اثرکيفت حسابرسي برمديريت درآمد در شرکتهاي دولتي نسبت به شرکت هاي غيردولتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثرکيفت حسابرسي برمديريت درآمد در شرکتهاي دولتي نسبت به شرکت هاي غيردولتي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی اثرات کیفیت حسابرسی برمدیریت درآمدشرکتهای دولتی وغیردولتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد.جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 لغایت 1392 است که با روش حذفسیستماتیک 315 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.جهت گیری تحقیق حاضر از نظرهدف کاربردیو از نظر اجرایی توصیفی است. اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ایجمع آوری گردید. برای محاسبه داده ها از نرم افزار EXCEL و برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار Eviews نو استفاده شده است نتایج تحقیق نشان داده که فایل word اثرکيفت حسابرسي برمديريت درآمد در شرکتهاي دولتي نسبت به شرکت هاي غيردولتي ضعیف تراست

لینک کمکی