فایل word اثر انگيزه هاي فردي و سرمايه اجتماعي بر تمايل به اشتراک گذاريدانش ضمني و دانش صريح کارمندان(مطالعه موردي: مخابرات استان گيلان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر انگيزه هاي فردي و سرمايه اجتماعي بر تمايل به اشتراک گذاريدانش ضمني و دانش صريح کارمندان(مطالعه موردي: مخابرات استان گيلان) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی اثر عواملی همچون انگیزه و سرمایه اجتماعی در سازمان بر تمایل به اشتراک دانش ضمنی و صریح در بین کارکنان می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و از منظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان و مدیران واحدهای اداری شرکت مخابرات استان گیلان و در حدود 600 نفر می باشد. بر این اساس تعداد 235 نمونه بر اساس روش نمونه گیری کوکران انتخاب و پرسشنامه های استاندارد با روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس در بین آنها توزیع شد. همچنین, از روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار PLS به منظور بررسی فرضیه های تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که انگیزه های فردی بر تمایل به اشتراک دانش ضمنی و صریح موثر اند. از طرفی سرمایه اجتماعی در سازمان نیز می تواند باعث بهبود تمایل به اشتراک دانش ضمنی و صریحدر بین کارکنان گردد. سایر نتایج تحقیق نیز نشان دادند که تمایل به اشتراک دانش ضمنی می تواند یک اثر معنادار بر تمایل به اشتراک دانش صریح در بین کارکنان داشته باشد.

لینک کمکی