فایل word اثر اطلاعاتي عايدات جديد و تغييرات در ميزان سهام شناور: مطالعه تجربي در شرکتهاي بورساوراق بهادار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر اطلاعاتي عايدات جديد و تغييرات در ميزان سهام شناور: مطالعه تجربي در شرکتهاي بورساوراق بهادار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این تحقیق در بخش اول به بررسی تاثیر تغییر میزان سهام شناور آزاد بر (بازده سهام) و در بخش دوم تاثیر عایدات جدید را بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. هدف از این تحقیق یافتن پاسخ این سوال است که آیا تغییر میزان سهام شناور آزاد و عایدات جدید دارای محتوای اطلاعاتی بوده و می تواند سهامداران را در اخذ تصمیمات بهتر یاری رساند؟ از این رو 147 شرکت برای یک دوره 5 ساله از تاریخ 1383/6/31 لغایت 1388/6/31 مورد مطالعه قرار گرفتند. در این تحقیق علاوه بر گروه آزمون از یک گروه کنترل هم برای تایید نتایج تحقیق استفاده شده است و برای آزمون فرضیههای تحقیق از روش مقایسه میانگین زوجی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که تغییر میزان سهام شناور آزاد دارای محتوای اطلاعاتی بوده و تاثیر معنیداری بر بازده سهام شرکتهادارد و باعث کاهش میزان بازده سهام شرکتها میگردد اما عایدات جدید بار اطلاعاتی نداشته است. همچنین نتایج بدست آمده حاکی از این است که تغییر میزان سهام شناور آزاد در صنایع مختلف دارای تاثیر متفاوتی است.

لینک کمکی