فایل word آسيب شناسي نظام پيشنهادهاي شرکت گاز استان خراسان شمالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آسيب شناسي نظام پيشنهادهاي شرکت گاز استان خراسان شمالي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف اساسی این پژوهش, فایل word آسيب شناسي نظام پيشنهادهاي شرکت گاز استان خراسان شمالي در دو مرحله از سال 1388 تا 1392 است. شیوه ی این پژوهش کاربردی و با روش توصیفی است. جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان شرکت گاز استان خراسان شمالی می باشد.به همین منظور 83 پرسشنامه نظرسنجی آمادگی فرهنگی, اثربخشی و عملکرد نظام پیشنهادها برای این منظور بکار گرفته شد. روایی و پایایی ابزارها با استفاده از روش های تحلیل آماری و آلفای کرونباخ محاسبه شد. همچنین در روش آماری عملکرد 5 دوره نظام پیشنهادها از سال 1388 تا 1392 در دو مرحله مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر شاخص ها با هم مقایسه گردیدند. مرحله اول از سال 1388 تا 1390 و مرحله دوم از سال 1391 تا 1392 می باشد. پس از پایش شاخص ها در مرحله اول, اقداماتی به منظور بهبود شرایط موجود صورت گرفت. از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه نظام پیشنهادهای شرکت گاز استان خراسان شمالی جهت تجزیه و تحلیل آماری نظام پیشنهادها استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد سازمان هایی که تا حدودی عملکرد نسبتاخوبی در استقرار نظام پیشنهادها دارند, جهت بهبود عملکرد و جلوگیری از رکود فکری کارکنان از کنار عواملی مانند آموزش مداوم, ایجاد حس تعلق سازمانی در کلیه کارکنان, ارتقا کیفیت زندگی شغلی کارکنان با اهدای پاداش مادی و معنوی, ایجاد حلقه های کنتر ل کیفیت, تسریع در فرآیندهای ثبت, بررسی و ارزیابی پیشنهادها به سادگی عبور نمی کنند

لینک کمکی