فایل word تاثير تيپ ساختگاه بر پاسخ لرزه اي سازه هاي بتني جداسازي شده با سامانه جداسازلاستيکي سربي (LRB)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير تيپ ساختگاه بر پاسخ لرزه اي سازه هاي بتني جداسازي شده با سامانه جداسازلاستيکي سربي (LRB) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس سراسري معماري و مهندسي عمران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

جداسازی لرزه ای یکی از سیستم های مهم برای کنترل و کاهش شتاب زلزله, به ازه ها است. سیستم جداساز, با سختی افقی پایینی که بین سازه و بی ایجاد می کند, سازه را از مؤلفه های افقی حرکت زمین جدا می سازد. این عمل سیستمی را به وجود می آورد که فرکانس پایه آن بسیار پایین تر از فرکانس های غالب زمین لرزه و نیز فرکانس پایه همان ساختمان با اتصال گیردار می باشد] 7[. در این مقاله به بررسی عملکرد لرزه ای سه تیپ سازه بتن مسلح, 3, 5 و 7 طبقه با استفاده از سیستم جداسازی لرزه ای لاستیکی با هسته سربی (LRB) بر روی چهار نوع زمین ساختگاه بر اساس آئین نامه UBC پرداخته شده, و به وسیله نرم افزار SAP2000 تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی انجام گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی انجام شده, بیانگر عملکرد مطلوب سیستم جداساز به ترتیب در سازه های 3, 5 و 7 طبقه نیو زک ارایی این سامانه در تیپ های ساختگاه C, B, A و D را نشان می دهد.

لینک کمکی