فایل word نويززدايي به روش تغيير آستانه درتبديل موجک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نويززدايي به روش تغيير آستانه درتبديل موجک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

بهبود کیفیت تصویرازطریق نویززدایی ازمسائل اصلی درپردازش تصویر است ازمیان روشهای متعددی که برای حذف نویز ازتصاویر وجود دارد تبدیل فوریه و تبدیل موجک ازپرکاربردترین تبدیل ها درزمینه ی تبدیل نویز هستند بااعمال ضرایبی به خروجیهای تبدیلموجک میتوان بدون تحت تاثیر قراردادن جنبه های مهم تصویر به بهبود فرایند پردازش تصویر کمک کرد الگوریتم طراحی شده دراین مقاله روش مناسبی برای حذف نویز بدون صدمه به تصویر را درحوزه تبدیل موجک اعمال میکند باتوجه به بررسی ها ومقایسه های صورت گرفته میتوان دریافت که دربین روش های موجود روش NormalShrink بااستانه گیری نرم دارای بهترین عملکرد درزمینه نویز زدایی به روش تغییر استانه درتبدیل موجک می باشد

لینک کمکی