فایل word مديريت بافر در انتقالات چند مسيره همزمان با استفاده از تحليل QoS براي مسيرهاي نامتشابه در پروتکل SCTP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت بافر در انتقالات چند مسيره همزمان با استفاده از تحليل QoS براي مسيرهاي نامتشابه در پروتکل SCTP :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

انتقال چند مسیره همزمان که توسعه پروتکلSCTPاستCMT_SCTP با پشتیانی از ویژگی چندخانگی†, ازتمام مسیرهای موجود برای انتقال همزمان داده ها استفاده میکند. جهت استفاده از CMT_SCTP چالشهای متعددی وجود دارد که از عمدهترین آنها میتوان به بلوکه شدن بافر به دلیل محدودیت آن اشاره کرد. از آنجا که به علت نامتشابه بودن خطوط ارسال داده, هر خط میزان داده متفاوتی را ارسال مینماید, این بینظمی در ارسال داده ممکن است باعث سرریز شدن و در نتیجه انسداد بافر گردد. این امر کاهش چشمگیر توان عملیاتی را حتی نسبت به استفاده از SCTP بدون CMT در پی خواهد داشت. طی سالیان اخیر راهکارهایی از جمله تقسیم بافر ارائه شده که تا حدودی توانستهاند به حل مسئله در مورد مسیرهای متشابه بپردازند. اما به دلیل شرایط متفاوت خطوط نامتشابه مانند تاخیر و پهنای باند متفاوت نیاز است کهتقسیم بافر به تناسب امکانات هر خط صورت پذیرد. بدین منظور این مقاله با ارائه روشی بر مبنای تحلیل رابطهای خاکستری به تصمیمگیری در مورد پارامترهای کیفیت مسیر پرداخته و روشی را پیشنهاد میکند که تخصیص بافر به هرمسیر بر مبنای توانایی آن و به منصفانه ترین شکل ممکن صورت گیرد. در ارزیابیهای انجام شده روش پیشنهادی با دو روشCMT( CMT_SCTPاورجینال( و روش تقسیم بافر مقایسه گردیده است. نتایج شبیه سازی حاکی از کاهش تاخیرانتها به انتها نسبت به هر دو روش مذکور میباشد

لینک کمکی