فایل word مديريت باروبهبود پارامترهاي فني بااستفاده ازخودروهاي برقي درشبکه هاي داراي منابع توليد پراکنده غيرقابل کنترل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت باروبهبود پارامترهاي فني بااستفاده ازخودروهاي برقي درشبکه هاي داراي منابع توليد پراکنده غيرقابل کنترل :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

رشدفناوری های مربوط به خودروهای برقی و استفاده ازمنابع انرژی تجدید پذیر درشبکه های توزیع درحال افزایش است باتوجه به ماهیت منابع تجدید پذیر خروجی این واحدها اکثرا غیرقابل کنترل است همچنین ماهیت استفاده انرژی درخوردوهای برقی نیز دارای ویژگیهای احتمالاتی است لذا مدیریت و کنترل استفاده ازخودروهای برقی درکنار منابع تجدید پذیر میتواند باعث اقتصادی تر شدن این منابع و افزایش قابلیت های بهره برداری ازانها گردد دراین مقاله یک روش برای مدل کردن تاثیر منابع تولید انرژی تجدید پذیر به همراه انواع مختلف خودروهای برقی ازلحاظ کنترل برمنحنی بار اارایه شده است درروش پیشنهادی استراتژی شارژ و دشارژ خودروهای برقی برمبنای مدل های مختلفی و درنظر گرفتن تنوع درالگوهای مصرفی خودروهای برقی سطوح مختلف کنترل پذیری اعمال شده است برنامه مدیریت شارژو دشارژی خودروهای برقی جهت کاهش سطح نوسانات توان منابع انرژی کنترل ناپذیر با خروجی متغیر باهدف کاهش پیک شبکه توسعه داده شده است استراتژی شارژپیشنهادی برمبنای استفاده حداکثری ازمنابع تولید پراکنده و با منظور هموارسازی هرچه بیشتر منحنی بارشبکه بالاسری است این هدف با حداقل کردن دریافت توان ازشبکه بالاسری درساعات پیک آن تحقق می یابد

لینک کمکی