فایل word کنترلکننده PID بهينه بار فرکانس با در نظر گرفتن محدوديت توليد و باند مرده گاورنر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کنترلکننده PID بهينه بار فرکانس با در نظر گرفتن محدوديت توليد و باند مرده گاورنر :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در این مقاله کنترلکننده PID بهینه ) Optimal PID ( برای کنترل بار فرکانس در سیستم قدرت دو ناحیهای پیشنهادمیشود که با توجه به محدودیتهای موجود در عالم واقع برای بعضی از عناصر سیستم قدرت در شبیهسازیهامحدودیتهایی برای تولید توربین و گاورنر سیستم قدرت در نظر گرفتهشده است تا نتایج بهدستآمده به دنیای واقعی نزدیکتر باشند زیرا در نظر گرفتن محدودیتهای ذکرشده باعث غیرخطی شدن و واقعیتر شدن سیستم میشود. با توجهبه اینکه هنوز اکثر کنترلکنندههای سیستمهای صنعتی کنترلکنندههای PID میباشند در این مقاله برای شبیهسازی از کنترلکننده 1OPID استفادهشده است که ضرایب این کنترلکننده با استفاده از الگوریتم بهینهسازی فاخته به دست آمده است. در ادامه شبیهسازی برای دو سیستم مختلف با مقادیر نامی متفاوت انجامشده است که نتایج شبیهسازی نشانمیدهد کنترلکننده پیشنهادی با توجه به ساختار چند متغییره و پیچیده سیستم توانایی کنترل سیستم را دارد

لینک کمکی