فایل word کنترل مدل پيش بين بهبود يافته شده در سيستم هاي کنترل شبکه اي داراي تاخير ثابت بر روي مدل ميز سيستم سروهيدروليکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کنترل مدل پيش بين بهبود يافته شده در سيستم هاي کنترل شبکه اي داراي تاخير ثابت بر روي مدل ميز سيستم سروهيدروليکي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

این مقاله روشی برای کنترل طول فنر جرم مربوطه در سیستم سروهیدرولیکی بر مبنای روش کنترل پیشبین بهبود داده شده در حضورسیستم شبکهای پیشنهاد میگردد.در این مقاله ابتدا ضمن معرفی سیستمهای کنترل شبکهای,تاخیر به عنوان اثر مهم شبکه در عملکرد سیستم کنترلی در نظر گرفته میشود.تاخیرها در دو مسیر برگشت) سنسور-کنترلر (و رفت) کنترلر-عملگر (به صورت محدود و ثابت در نظر گرفته شده .در ابتدای روش کنترلی این مقاله , از روش کنترل پیشبین تعمیم یافته که از تابع تبدیل پلنت ساخته میشود استفاده کردیم که فقط قابلیت ذاتی در جبران کردن تاخیر مسیر برگشت را دارد . در بخش بعدی ,کنترلر پیش بین بهبود یافته را معرفی کردیم . این روش بر خلاف کنترل پیش- بین تعمیم یافته, از بهترین عضو ماتریس ورودی با توجه به جبران تاخیر مسیر رفت استفاده میکند و همچنین در این کنترلر یک افق پیش بین مناسب, متناسب با تاخیر مسیر رفت انتخاب میشود.در انتها , نتایج این روش کنترلی بر روی سیستم سرو هیدرولیکی که در صنعت کاربرد فراوان دارد قابل مشاهده میباشد.

لینک کمکی