فایل word کنترل بدون سنسور سرعت موتور BLDC به روش تخمين مقاديرولتاژ ضدمحرکه و استفاده ازرويتگر سرعت مبتني برارزيابي ثابت گشتاور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کنترل بدون سنسور سرعت موتور BLDC به روش تخمين مقاديرولتاژ ضدمحرکه و استفاده ازرويتگر سرعت مبتني برارزيابي ثابت گشتاور :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

بمنظور تخمین سرعت موتور BLDCدررنج وسیع سرعت ازروش تخمین مقادیر ولتاژ ضدمحرکه موتور و رویتگر سرعت مبتنی برارزیابی ثابت گشتاور استفاده شده است معادلات مربوط به تخمین گرولتاژ ضدمحرکه مستقل ازامپدانس موتور می باشند بنابراین با تخمین مقادیر ولتاژ ضدمحرکه محاسبه گشتاور الکترومغناطیسی و استفاده از رویتگر ارزیابی کننده سرعت موتور و همچنین ارتباط بین معادلات سرعت وگشتاور تخمین دقیقی ازسرعت موتور می تواند صورت پذیرد دراین رویتگر به جای استفاده ازخطای سرعت ازاختلاف بین ثابت گشتاور تخمینی و ثابت گشتاور واقعی موتور استفاده شده است ثابت گشتاورواقعی به صورت یک مقدار ثابت بوده و به عنوان سیگنال مرجع درنظر گرفته شده است ثابت گشتاور تخیمین درتمام رنجهای سرعت ازتقسیم مقادیر ولتاژ صدمحرکه تخمینی برمقدار سرعت تخمینی موتور بدست می آید درنهایت طبق یک الگوریتم گشتاور بار و سرعت موتور تخمین زده شده است نتایج شبیه سایز نشان میدهد که باتوجه به اینکه توابع ولتاژ صدمحرکه مستقل ازامپدانش موتور میباشند پس بااستفاده ازاین روش میتوان تخمین دقیقی ازسرعت تحت شرایط تغییرات ناگهانی گشتاور باروسرعت مرجع دررنج وسیعی بدست اورد

لینک کمکی