فایل word کاهش هارمونيک شبکه ومديريت توان يک سيستم تبديل انرژي بادمجهز به ژنراتورالقايي دوسوتغذيه مبتني برالگوريتم جستجوي هوشمندباکتري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کاهش هارمونيک شبکه ومديريت توان يک سيستم تبديل انرژي بادمجهز به ژنراتورالقايي دوسوتغذيه مبتني برالگوريتم جستجوي هوشمندباکتري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

امروزه باد یکی ازگزینه های جذاب حوزه انرژی حجم قابل توجهی ازمطالعات و سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است به دلیل اهمیت انرژی بادبه عنوان یک یازمنابع انرژی تجدید پذیر دراین مقاله مدیریت تولید توان اکتیو و جبران توان اکتیو یک سیستم تبدیل انرژی باد مجهز به ژنراتور القایی دوسوتغذیه دردستور کار قرارداده شده است دراین راستا ساختاری مبتنی برروش کنترل برداری جهت کنترل مستقل توانهای اکتیو و راکتیو پیشنهاد شده که بهینه سازی ضرایب کنترل کننده ها بااستفاده ازروش الگوریتم جستجوی هوشمند باکتری انجام شده است استراتژی مدیریت تولید توانهای اکتیو و راکتیو ازطریق مبدل الکترونیک قدرت سمت رتور ژنراتور القایی دوسوتغذیه به شبکه اعمال میشود براین اساس تولید توان اکتیو براساس استراتژی استخراج ماکزیمم توان ازباد و بهبود کیفیت توان مبتنی براستراتژهای تصحیح ضریب توان و کاهش هارمونیک جریان شبکه ناشی ازبارغیرخطی جهت اعمال به شبکه اولویت بندی میشوند جهت ارزیابی طرح پیشنهادی شبیه سازی آن درشرایط مختلفی ازبار راکتیو متصل به شبکه با نرم افزار متلب تحت ازمایش قرارداده میشود نتایج بدست آمده به وضوح گویای عملکرد مناسب کنترل توان سیستم تبدیل انرژی باد بهبود ضریب توان شبکه و کاهش جریان هارمونیکی شبکه مبتنی برطرح پیشنهادی است

لینک کمکی