فایل word کاوشي برروي داده هاي استخراج شده ازسنگ آهن معدن چغارت بااستفاده ازالگوريتم خوشه بندي مدل K-Means Cluster Analysis

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کاوشي برروي داده هاي استخراج شده ازسنگ آهن معدن چغارت بااستفاده ازالگوريتم خوشه بندي مدل K-Means Cluster Analysis :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

همواره درعلوم مرتبط بازمین و معدنکاری یکی ازمهمترین مباحث مسئله تخمین ذخیره و وضعیت عیاری ماده معدنی موجود دردل زمین می باشد که دراین راستا عملیات های اکتشافی متفاوتی بسته به میزان اهمیت ذخیره انجام میگیرد گزارش پیشرو به مدلسازی کانسارسنگ آهن چغارت به روش خوشه بندی و زمین امار پرداخته است تحقیق حاضر یک عملیات ترکیبی داده کاوی و خوشه بندی k-means برروی داده های معدن سنگ آهن چغارت است به منظور تهیه مدل ابتدا بوسیله اطلاعات گمانه های اکتشافی و چالهای استخراجی مرزها تخمین زده شدند هدف ازاین مرحله تخمین کنترل مرزباطله و کانسنگ مرز ماده معدنی کم عیار و پرعیار اهن و مرز ماده معدنی کم فسفروپرفسفر درافقهای استخراجی بود مدلسازی کیفی به روش زمین اماری شامل سری مراحل ساخت بانک اطلاعاتی مطالعات امار کلاسیک تفکیک مناطق هموژن اماری ساخت فایل ترکیبی و ... بوده است درنهایت مدلسازی انجام شده برای کانساراهن به صورت فایلهای بلوکی عیاری ارایه شد که عیارهای میانگین برای عناصراهن و فسفربدست آمد

لینک کمکی