فایل word طراحي يک کنترل کننده مدلغزشي ترمينال با قانون کنترلي پيوسته براي کنترل ارتعاشات نوک يک ميکروسکوپ نيروي اتمي براي دستکاري نانو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي يک کنترل کننده مدلغزشي ترمينال با قانون کنترلي پيوسته براي کنترل ارتعاشات نوک يک ميکروسکوپ نيروي اتمي براي دستکاري نانو :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

میکروسکوپ نیروی اتمی میتواند به عنوان یک ابزار دستکاری نانوبرای تثبیت موقعیت ذرات نانوجابجایی ذرات ایجادتورفتگی برش و... استفاده شود کنترل رفتارارتعاشات نک یکمیکروسکوپ نیروی اتمی برای اینکه یک مسیر خاص را دنبال کند و ذرات درمقیاس نانوبصورت مناسب دستکاری شوند ازاهمیت ویژه ای برخوردار می باشد دراین مقاله برای سیستم میکروسکوپ نیرویاتمی باعدم قطعیت بادامنه محدود درمدل و درحضوراغتشاشات خارجی با دامنه محدود یک کنترل کننده مدلغزشی ترمینال با قانون کنترلی پیوسته معرفی میگردد دراین مقاله براساس سطح لغزش ارایه شده قانون کنترلی مناسب ارایه میگردد ازانجایی که کنترل کننده hitting درمدلغزشی ترمینال عالم پدیده چترینگ می باشد لذا دراین مقاله کنترل کننده هیتینگ حذف میگردد و برای مقابله با عدم قطعیت و اغتشاشات خارجی با دامنه محدود کراندار شبکه فازی ـ عصبی ANFIS جایگزین کنترل کننده هیتینگ میگردد دراین مقاله برای بروزرسانی تمام پارامترها روش الگوریتم هوشمند زنبور را ارایه میکنیم ازمزایای این کنترل کننده مقاومت بالای این کنترل کننده دربرابر عدم قطعیت و اغتشاش ناخواسته برروی سیستم می باشد و همچنین بااینکه ازساختار ومزایای مدلغزشی ترمینال سریع استفاده می کنیم ولی قانون کنترلی پیوسته می باشد لذا پدیده چترینگ نخواهیم داشت

لینک کمکی