فایل word طراحي يک طرح جهت هماهنگي حفاظتي رله هاي جريان زياد درحضورمنابع توليد پراکنده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي يک طرح جهت هماهنگي حفاظتي رله هاي جريان زياد درحضورمنابع توليد پراکنده :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

حضورتولید پراکنده درشبکه علیرغم مزایای بسیارزیاد آن به دلیل تغیراتی که درجریان اتصال کوتاه ایجاد میکند باعث از دست رفتن هماهنگی حفاظتی شبکه میشود کورشدن حفاظت دادن تریپ اشتباه و برقراری جریان اتصال کوتاه ازپایین به بالا درشبکه توزیع افزایش وکاهش جریان های اتصال کوتاه باسهای مختلف و... ازجمله تاثیرات نامطلوب تولید پراکنده درشبکه هستند این تاثیرات نامطلوب منجر به اضافه نمودن رله های جریان زیاد جهت دار و حذف فیوز ها برای برقراری هماهنگی دوباره شبکه توزیع میشود درسایه تغییرات زیاد شبکه به دلیل قطع ووصل منابع تولید پراکنده اگرچه میتوان تنظیمی برای رله های جریان زیاد ارایه نمود که برای همه حالات صحیح عمل نماید اما دارای سرعت عمل لازم دربسیاری ازحالات نمی باشد که برای حل این مسئله ازیک طراحی حفاظتی جدید استفاده شده است طراحی حفاظتی پیشنهاد شده براین پایه استوار است که رله های جریان زیاد دیجیتال قابلیت داشتن چندین تنظیم و همچنین قابلیت اتصال به یک سیستم مخابراتی را دارند براین مبنا شبکه توزیع بنا به حضور یاعدم حضور منبع تولید پراکنده به حالات مختلفی تقسیم شده و دربخش بعدی جفت جریانهای اتصال کوتاه این حالات به الگوریتم ژنتیک داده میشود تا تنظیمات زمانی رله ها برای برقراری یک هماهنگی بهینه درشبکه انتخاب شود همچنین یک بارهم جفت جریانهای کل حالات ممکن به الگوریتم ژنتیک داده میشود و یک تنظیم هم برای حالتی که سیستم مخابراتی قطع شده است یافته میشود این روش برروی یک شبکه نمونه 8باسه تست شده و نتایج آن به وضوح نشان میدهد که روش ارایه شده دقیق جامع و بهینه تر ازروشهای قبلی می باشد

لینک کمکی