فایل word طراحي يک آنتن ميکرواستريپ فراپهن باند باقابليت ايجادباند حذف به واسطه تغيير درعملکردسوئيچ ها براي شبکه هاي مخابراتي هوشمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي يک آنتن ميکرواستريپ فراپهن باند باقابليت ايجادباند حذف به واسطه تغيير درعملکردسوئيچ ها براي شبکه هاي مخابراتي هوشمند :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

دراین مقاله یک آنتن باقابلیت پیکربندی مجدد و ساختاری ساده برای شبکه های مخابراتی هوشمند ارایه شده است نتایج شبیهسازی نشان میدهد که انتن پیشنهادی ازیک طرف محدوده فرکانسی فراپهن باند ultra wideband راپوشش میدهد که برای حس کردن طیف فرکانسی spectrum sensingدرسیستم های رادیوشناختگرمناسب است دراین صورت این سیستم میتواند بطور هوشمندان ازباندهای خالی برای استفاده کاربران ثانویه بهره برداری کند ازطرف دیگر باتغییر حالت سوئیچ دوباندحذف دربازه فرکانسی وایمکس و C-band ایجادمی کند که ازتداخل احتمالی بافراپهن باند جلوگیری می کند ابعادآنتن پیشنهادی 24×17 میلیمتر می باشد برای تصدیق نتایج شبیه سازی دونرم افزار HFSS CST استفاده شده است

لینک کمکی