فایل word طراحي و مقايسه سه کنترل گرهوشمند براي سيستم آونگ معکوس دوبل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي و مقايسه سه کنترل گرهوشمند براي سيستم آونگ معکوس دوبل :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

دراین مقاله ابتدا یک کنترلگر فازی برای سیستم شامل دوآونگ معکوس واقع دریک صفحه که یکی درجهت محور X , دیگری درجهت محور Y میتواند حرکت کند ارایه شده است قواعدکنترل کننده فازی ممدانی ابتدا بادرنظر گرفتن رفتاریک اپراتور ودانش خبره ایجادشده و باسعی و خطا درمشاهده رفتارسیستم بهبود یافته است سپ نتایج شبیه سازی انجام شده توسط نرم افزار Matlab ارایه شده و درادامه جهت بهبود نتایج دوروش هوشمند دیگر ارایه شده است درروش پیشنهادی دوم یک کنترلگر TSK باروش اموزش ANFIS طراحی و نتایج شبیه سازی آن ارایه شده و درپایان ازیک کنترلگر غیرفازی فیدبک خطی سازبه عنوان ناظر برای کنترل کننده فازی استفاده شده سپس شبیهسازی آن انجام یافته و نتایج آن ارایه شده است سپس عملکرد سه کنترل کننده بایکدیگر مقایسه شده و نتایج حاصل ارایه شده است

لینک کمکی