فایل word طراحي مشاهده گرگام به عقب تطبيقي براي ولتاژهاي خازن لينک مبدل چندسطحي دودرگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي مشاهده گرگام به عقب تطبيقي براي ولتاژهاي خازن لينک مبدل چندسطحي دودرگاهي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

هدف این مقاله طراحی مشاهده گرغیرخطی تطبیقی به منظور بررسی و رفع مسائل تخمین زدن دقیق ولتاژ خازنهای لینک DC درمبدل پرتوان چندسطحی دودرگاهی سه فاز می باشد یک مشاهده گرمبتنی بررویکرد گام به عقب تطبیقی بااستفاده ازجریانهای فاز برای تخمین ولتاژهای خازن درمبدل چندسطحی پل H کاسکددودرگاهی بکارگرفته شده است ازظرفیت خازنها به عنوان پارامترنامعینی جهت اثبات مقاوم بودن پایداری تخمینگر پیشنهادی دربرابرعدم قطعیت استفاده شده است ارزیابی نتایج امکانکاهش تعدادسنسورها رابرای اهداف تشخیص خطا و دستیابی به یک تخمین دقیق متغیرهای غیرقابل اندازه گیری نتیجه میدهد مطالعه پایداری مشاهده گرغیرخطی بااستفاده ازتئوری لیاپانوف پایداری وهمگرایی کمیتهای تخمینی را تضمین مینماید امکان سنجی راه حل پیشنهادی بانتایج شبیه سازی درمحیط Matlab/Simulinkنشان داده شده است

لینک کمکی