فایل word طراحي فيلترنوري ميان گذرانتخابي مبتني برتشديد گرحلقوي کريستال نوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي فيلترنوري ميان گذرانتخابي مبتني برتشديد گرحلقوي کريستال نوري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

دراین مقاله فیلتر میانگذر کریستال نوری دوبعدی براساس تشدیدگرحلقوی طراحی شده است دراین نوع فیلترها عمل گزینش طول موج توسط یک حلقه ی تشدید کننده انجام میگیرد که بینموجبر ورودی و خروجی قرار گرفته است مودتشدید درتشدید گر حلقوی با روش بسط امواج تخت PWE و پاسخ انتقالی فیلتر توسط روش تفاضل محدوددرزمان FDTD محاسبه میشود این فیلتر دارای ضریب کیفیت 1220/64 درطول موج1/54647میکرومتر است مزیت فیلترطراحی شده درمقایسه با سایرفیلترهای نوری این است که باتوجه به داشتن ضریب کیفیت مناسب میتواند به عنوان یک فیلتر انتخابی ازنوع میان گذر عمل کند و دارای نسبت توان نرمالیزه خروجی به ورودی بیشتر از100درصد می باشد که درخروجی حالت تشدید رخ داده است همچنین پاسخ فرکانسی تشدیدگر باریک بوده که عملکرد فیلترانتخابی را بهبود می بخشد

لینک کمکی