فایل word طراحي فيلتر کانال فرود نوري مبتني بر تشديد گر حلقوي بلور فوتوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي فيلتر کانال فرود نوري مبتني بر تشديد گر حلقوي بلور فوتوي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

دراین مقاله فیلترکانال فرود نوری مبتنی برتشدید گرحلقوی بلورهای فوتونی دوبعدی شبکه مثلثی ارایه شده است میله های ساختار ازجنس سیلیکون باضریب شکست ns1=3/46 و محیط اطراف میله ها هواباضریب شکست nair=1می باشد ضریب پرشدگی برای این ساختار 0/2 انتخاب شده است طیف انتقالی این فیلتر بااستفاده ازروش تفاضل محدود درحوزه زمان دوبعدی 2d-FDTD شبیه سازی شده است بازده فرود 100درصد و فاکتور کیفیت مناسب درطول موج 159/7nm برای این فیلتر بدست آمده است دراین مقاله پارامترهای موثربرروی طیف انتقالی و طول موج تشدید کننده فیلتر ازجمله ضریب شکست کل میله ها ضریب شکست میله های داخلی و شعاع مییله های ساختاری مورد بررسی قرارگرفته شده است ساختارپیشنهادی کوچک و ابعادکلی ساختارحدود 12×13m است که برای کاربرد درمدارات مجتمع نوری و سیستم های مخابرات نوری مناسب است

لینک کمکی