فایل word طراحي سيستم کنترل تطبيقي مبتني بر مدل مرجع MRAC با استفاده از روش MIT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي سيستم کنترل تطبيقي مبتني بر مدل مرجع MRAC با استفاده از روش MIT :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی سیستم کنترل تطبیقی مبتنی بر مدل مرجعMRAC از روش گرادیانت یا همانMIT پرداخته شده است. قوانین کنترل تطبیقی دارای پارامترهای قابل تنظیم, برای تطبیق بیشتر خروجی سیستم مورد نظر باخروجی مدل مرجع می باشند؛ که در این مقاله با انجام چندین مثال و شبیه سازی, این موارد بررسی شده است. همچنین در این مقاله وابستگ ی , پایداری و تطابق بین خروجی سیستم با خروجی مدل مرجع , به دامنه سیگنال ورودی در روشMIT بررسی و راه حلی برای عدم این وابستگی پیشنهاد شده است

لینک کمکی