فایل word طراحي سيستم اتوماسيون جهت استخراج قيمت برق براي شرکت ريزشبکهها در بازار برق رقابتي در شبکه برق هوشمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي سيستم اتوماسيون جهت استخراج قيمت برق براي شرکت ريزشبکهها در بازار برق رقابتي در شبکه برق هوشمند :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

از زمان راهاندازی بازار برق ایران, یکی از دغدغه های اصلی مدیریت شبکه برق دستیابی بهنگام به اطلاعاتی از جمله میزان انرژی دریافتی از نیروگاهها , میزان تبادل انرژی بین شرکتهای برق منطقهای و مهمتر از همه دریافت اطلاعات فروشانرژی شرکتهای توزیع بوده است. با استقلال شرکت های توزیع برق از بدنهی شرکت های برق منطقه ای , لزوم رعایت معیارهای تعیین شده بازار برق , آغاز فعالیت بورس انرژی و به تبع آن ناگزیر بودن شرکت های توزیع جهت خرید انرژی درمحیط های رقابتی, ضرورت قرائت کنتورها در شرکت های توزیع بیش از پیش مشخص شده است ؛ همچنین همراه با افزایشتقاضای انرژی الکتریکی نیاز به داشتن یک تغذیه پایدار و در صورت بروز مشکل , رفع آن با کمترین وقفه و بازیابی سریع نیز افزایش یافته است؛ جهت رسیدن به این هدف, اجرای سیستم مدیریت انرژی ) از قبیل : برنامهریزی و کنترل سریع ودقیق عملیات بهرهبرداری از سیستم قدرت( و استقرار سیستم اتوماسیون توزیع امری اجتناب ناپذیر بوده و اجرایی شدن آن بدون برقراری اتوماسیون قوی در شبکههای توزیع امکانپذیر نمیباشد . در این مقاله پیادهسازی اتوماسیون توزیع و تامین اطلاعات مورد نیاز بازار برق از طریق قرائت مقادیر کنتورهای نصب شده بر روی فیدر ترانسها و فیدرهای 20kv موجود در پستهای فوق توزیع بواسطه یک بستر مخابراتی بهمراه انعکاس مزایا و معایب بسترهای مخابراتی انجام شده است

لینک کمکی