فایل word طراحي پايدارساز سيستم قدرت مقاوم بر اساس تئوري کنترل لغزشي و مشتق مرتبه کسري براي سيستم قدرت چند ماشينه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي پايدارساز سيستم قدرت مقاوم بر اساس تئوري کنترل لغزشي و مشتق مرتبه کسري براي سيستم قدرت چند ماشينه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

دراین مقاله روش جدیدوابتکاری براساس تئوری کنترل مشتق مرتبه کسری و مدلغزش FOSMC برای طراحی پایدارسازسیستم قدرت PSS ارایه شده است هدف این کنترل کننده افزایش پایداری و بهبود پاسخ دینامیکی سیستم قدرت چندماشینه می باشد به منظور طراحی کنترل کننده ابتدا مدل غیرخطی سیستم به شکل نرمال تبدیل میشود که باعث تسهیل درطراحی کنترل کننده ی غیرخطی برای آن میشود پسا زآن کنترل کننده پیشنهادی ارایه خواهد شد نتایج شبیه سازی به وضوح اثربخشی و اعتبار روش ارایه شده ازلحاظ همگرایی زمان و دقت را نشان میدهد هدف اصلی ازبه کارگیری این روش بهبود رفتارکنترل کننده به منظور دستیابی زمان نشست کوتاه تر و میزان فراجهش کمتر درپاسخ دینامیکی سیستم مورد بررسی .

لینک کمکی