فایل word شبيهسازي و تحليل اثر غلظت آلايش بر روي شاخص فرکانس قطع در ترانزيستور اثرميداني نانولوله کربني با آلايش سبک درين و سورس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شبيهسازي و تحليل اثر غلظت آلايش بر روي شاخص فرکانس قطع در ترانزيستور اثرميداني نانولوله کربني با آلايش سبک درين و سورس :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر بحث فناوریهای جایگزین برای فناوریCMOS به شدت رونق گرفته است, که در این میان فناوری نانو الکترونیک بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. ترانزیستور اثر میدانی نانولوله کربنی به عنوان یکی ازپرکاربردترین ادوات نانو الکترونیک آینده در حوزهی دیجیتال و آنالوگ در پژوهشهای فراوانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است, که از جمله کاربرد های آن, در حوزهی فرکانس بالا میباشد. در این پژوهش, ما با استفاده از فرمولبندی تابعگرین غیر تعادلی, تأثیر میزان غلظت آلایش را بر روی شاخص فرکانس قطع افزارهی ترانزیستور اثر میدانی نانولوله کربنی باآلایش سبک درین و سورس شبیهسازی کرده و مورد تحلیل قرار دادهایم. همچنین ثابت کردهایم که کاهش غلظت آلایش ناحیه با آلایش سبک, اگرچه باعث کاهش نرخ جریان روشن به خاموش, بهخصوص در جریانهای روشن بزرگ میشود, اما عملکرد فرکانسی ترانزیستور را در محدودهی وسیعی از ولتاژ گیت-سورس به خوبی بهبود میبخشد

لینک کمکی