فایل word شبيه سازي مدل فيزيکي سلف حافظه دار و يک نمونه کاربرد آن در نوسان ساز آشوب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شبيه سازي مدل فيزيکي سلف حافظه دار و يک نمونه کاربرد آن در نوسان ساز آشوب :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

قطعات ممریستیو معروف به عناصر حافظه دار شامل مقاومت حافظه دار, خازن حافظه دار و سلف حافظ هدار در مقیاس نانو قابل پیاده سازی بوده و به راحتی می توان رفتار آن ها را با مدارات الکترونیکی شبیه سازی کرد .در این مقاله برای اولین بار مدل فیزیکی سلف حافظه دار از روی مدل فیزیکی مقاومت حافظ هدار در نر مافزار ADS(Advanced Design System) طراحی و شبیه سازی شده و در نهایت کاربرد آن در یک نمونه نوسا ن ساز آشوب مبتنی بر سلف حافظ ه دار بررسی و شبی هسازی شده است

لینک کمکی