فایل word شبيه سازي پاسخ هاي استاندارد سلول عصبي به مکانيسم هاي مختلف تحريک جريان با استفاده از مدل FITZHUGH-NAGUMO

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شبيه سازي پاسخ هاي استاندارد سلول عصبي به مکانيسم هاي مختلف تحريک جريان با استفاده از مدل FITZHUGH-NAGUMO :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

برخی بیماریهای سیستم عصبی موجب ایجادنقص درانتقال پتانسیل عمل ایجادشده درسلولهای عصبی میشوند تشخیص صحیح این بیماریها به درک و بینش مناسب ازپاسخ درست تحریک سلول عصبی سالم بستگی دارد ساختارتحریک سلول عصبی و پاسخ های ثبت شده نقش کلیدی درتشخیص بیماریهای سیستم عصبی دارد برای تشخیص مناسب باید مرجع استانداری ازپاسخ های سلول عصبی سالم برای مقایسه باسلول غیرسالم وجود داشته باشد Hodgkin-Huxley اولین مدل کیفی ازانتشار پالس الکتریکی درطول یک اکسون بزرگ را ارایه دادند اما مدل ارایه شده آ(ها شامل معادلات پیچیده ای است Fitzhigh-Nagumo نشان دادند که میتوان این معادلات را به معادلاتی باپیچیدگی کمتر تبدیل کرد دراین مقاله مدل Fitzhigh-Nagumo درنرم افزار Comsol-Multiphysics4.4 برای شبیه سازی معادلات سلول عصبی تعریف شده است و این معادلات تحت انالیز time domain توسط این نرم افزار حل شده است تاپاسخ زمانی سلول عصبی به تحریکهای مختلف بدست آید همچنین انالیز Electrostatics برای مطالعه واکنشهای مایع خارج سلولی بکارگرفته شده است

لینک کمکی