فایل word زمانبندي موثرjobshop باهدف کمينه کردن طول اجراي کاروکاهش زمان بيکاري ماشين هابااستفاده ازالگوريتم کلوني مورچگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word زمانبندي موثرjobshop باهدف کمينه کردن طول اجراي کاروکاهش زمان بيکاري ماشين هابااستفاده ازالگوريتم کلوني مورچگان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مسئله زمانبندی jobshopدربرگیرنده یافتن توالی بهینه انجام عملیاتهای کارهای مختلف و مرتبط باهرماشین برروی آن ماشین است دراین مقاله برای حل مسئله زمانبندی کارکارگاهی ازیک روش جدید مبتنی برالگوریتم کلونی مورچگان استفاده شده است هدف ازالگوریتم پیشنهادی افزایش پایداری و رسیدن به جواب بهینه درکوتاه ترین زمان ممکن طراحی شده است ملاکهای متفاوتی برای تابع هدف درنظر گرفته شده و نهایتا باالگوریتم ممتیک مورد مقایسه قرارداده شده هدف اصلی پایین اوردن زمان بیکاری ماشین ها است بطوریکه باعث افزایش بهره بری ماشین ها شود مشاهده شد که باتغییر درپارامترهای متنوع الگوریتم پیشنهادی به الگوریتمی کارا درحل مسئله زمانبندی کار کارگاهی براساس مینیمم کردن زمان بیکاری ماشین زمان اتمام هرکار و زمان اتمام کل کارها تبدیل گردید

لینک کمکی